Skip to content

Tilmeld dig OPUCs 1-årige forløb

Nyt 1-årigt forløb i krop-psykoterapi og gruppeproces starter i april 2019

Dette 1-årige forløb tilrettelagt som en introduktion til OPUCs arbejdsmetoder og er en kombination af krop-psykoterapi og helhedsorienteret/systemorienteret gruppeproces. 

Du kan bruge forløbet som led i en personlig udviklingsproces, som efteruddannelse og som første del af OPUCs psykoteapeutiske uddannelse.

Datoer i 2019: 25. – 28. april,  13.- 15. juni, 1. – 3. august, 12. – 14. september, 31. oktober – 2. november og 5. – 8. december. Første og sidste workshop starter torsdag kl. 17 og slutter søndag kl. 12.30. De øvrige starter torsdag kl. 17 og slutter lørdag kl. 18,30.

Pris: 15.900 kr., som betales med 1000 kr. i depositum ved tilmelding, resten i 2 rater, 29. marts og 1. august 2019. Prisen dækker ikke forplejning. Man binder sig til hele forløbet, også økonomisk. Dette er med til at sikre den nødvendige fordybelse i gruppens arbejde og gruppens fortsatte eksistens. Der sker derfor ikke tilbagebetaling, hvis man er forhindret i at deltage en eller flere dage.

 

Selvudvikling i gruppe – selvudvikling i relation

I dette 1-årige forløb ser vi på den enkelte i samspil med gruppen og bliver klogere på, hvordan vi hver især påvirker gruppeprocessen og hvordan gruppeprocessen virker tilbage på den enkelte deltager.

Uddannelse til psykoterapeut

Som mennesker er vi fra første færd helt og holdent afhængig af forholdet til andre mennesker, og i løbet af de første leveår lægges grunden til de mønstre, vi resten af livet lever med og bringer ind i nye relationer. Biologisk set er vi flokdyr og lever hele vores liv i grupper, og vi præges dybt af de grupper, vi indgår i.

Roller og gamle mønstre

Fordi vi er så afhængige af gruppen, er det også helt naturligt, at vi fra livets begyndelse gør alt, hvad vi kan, for at få vores gruppe til at fungere – så meget at vi fuldstændig kan tilsidesætte os selv for at gruppen (familien) ikke skal bryde sammen, eller vi selv skal blive udstødt af den. Det skaber mønstre, som bliver automatiske og ubevidste – vi taler om overlevelsesroller, der har det formål at beskytte individet bedst muligt. Men disse overlevelsesroller kan have store omkostninger i voksenlivet for individets muligheder for at vælge det, der er godt for hende eller ham, og den kan forhindre den enkelte i at udfolde sig og dermed bidrage konstruktivt til sin egen og gruppens udvikling og forandring.

Hvilke roller har du i dit liv, som du selv har valgt? Og hvilke har du udviklet tidligt i livet i samspil med dine nærmeste? Hvordan påvirker disse roller dig i din nutidige hverdag i samspillet med andre? Og hvordan kan du træde ud af dem?

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet i gruppens arbejde, og vi vil nærme os og udforske dem på forskellige måder.

 

Metoder og arbejdsformer

Vi arbejder med en vekselvirkning mellem oplæg fra gruppelederen, kropsterapeutiske øvelser der fokuserer på at regulere nervesystemet, opbygge ressourcer og øge evnen til at rumme følelser; bevægelse; mindfulness; meditative stunder til integration af det lærte.

Functional Subgrouping er en metode udviklet af YvonneAgazarian (se Systems Centered Therapy for Groups, Karnac Books 1997), der sigter på at udvikle gruppen og bevidstheden om egne og gruppens processer. Som alle levende organismer har også gruppen sit liv og sine faser, og alle deltagere bidrager bevidst og ubevidst hertil. Hvordan kan vi svække de mekanismer, der står i vejen for liv og udvikling, og hvordan fremmer vi dermed de måder at være sammen på, der fører til udvikling og transformation?

Ansøgning & krav

Alle kan søge – uanset uddannelsesmæssig baggrund, køn og alder.

  • Skriv en kortfattet ansøgning, hvor du fortæller om din interesse i det 1-årige forløb, samt lidt om din baggrund.
  • Hvis du ikke tidligere har gået i terapi hos mig, skal du inden forløbets start have en individuel session med mig – gerne flere – til gensidig orientering.

ANSØGNINGSFRIST:  Snarest muligt og senest 25. marts. Der er stadig ledige pladser.

Pris: 15.900,-

Er du interesseret, men kan ikke de nævnte datoer, så kontakt mig alligevel. Der kan være andre muligheder.

Jeg tilbyder en gratis, uforpligtende samtale på ca. 30 minutter forud for ansøgning for personer, der ikke tidligere har gået i terapi hos mig. Du kan enten ringe på 30 56 86 29 eller skrive og bestille en tid.

Indhold på efteruddannelsen

Krop og psyke hører uløseligt sammen
– men hvordan?

Det er sådan, at et barns psykiske udvikling slet ikke kan adskilles fra dets fysiske, kropslige udvikling. Barnets evner og personlighed skabes og udvikles i samspillet med andre, først og fremmest forældrene. Prægningen i dette samspil er altafgørende for vores selvbillede og virkelighedsopfattelse og udgør samtidig materialet for vores overlevelses- og mestringsstrategier. De mønstre, vi dermed udvikler, bærer vi med os op i voksenalderen, og mønstrene styrer i meget høj grad den måde, vi er sammen med andre på.  Man kan sige, at mønstrene strukturerer vores relationer til andre – og til os selv.

Når vi arbejder med kroppen, har det derfor en virkning i psyken. Vi arbejder først og fremmest på at skabe kontakt til det kropslige, lære at mærke sig selv og forstå det, kroppen fortæller, og derigennem vækkes kroppens iboende, selvhelbredende kræfter. Vi får adgang til mere oprindelige ressourcer og kan derigennem opnå at få større rummelighed for det, hver enkelt rummer i sig selv – egne følelser, også dem, der ikke tidligere har været så meget plads til, lyst og ulyst, handlemuligheder og en nyorientering i kontaktfeltet med omverdenen.

Mønstre, der er grundlagt før den sproglige udvikling, og mønstre, der er bundet i implicit hukommelse (dvs. sansninger og oplevelser uden en direkte forbindelse til en historie) kan ikke nås gennem det verbale sprog. En kropsorienteret tilgang giver mulighed for at række ind i disse lag af bevidstheden og påbegynde heling og integration.

Gennem arbejdet med kroppen muliggøres en forandring af låste handle- og erfaringsmønstre hen imod større åbenhed og fleksibilitet i mødet med andre mennesker.

Målet er i sidste ende at frigive energi og ressourcer til at leve sit liv i større overensstemmelse og samklang med sig selv og andre mennesker – at blive i stand til at arbejde og elske, som Freud udtrykte det.

Det mest spændende og givende jeg har oplevet

“Det, at gå på OPUCs psykoterapeutuddannelse og i terapi hos Lisbeth har været det mest spændende og givende, jeg har oplevet i mit liv.

Lisbeth er en terapeut, der formår at være up-to-date med de nyeste resultater inden for psykologiske virkemidler, og som med inkorporationen af disse hele tiden forbedrer sig selv og det terapeutiske arbejde. Hun gør brug af det, hun finder virker bedst i forskellige situationer og for forskellige mennesker, hvilket giver hende et meget bredt virkefelt. Terapiens udgangspunkt er dog altid baseret på, hvad der rører sig i klienten her og nu – og derfor med stor brug af de sansninger som klienten har i kroppen. Lisbeth bruger tiden fuldt ud, da hun er hurtig til at opsnappe udenomssnak og fortsætte i et brugbart spor. Det føles altid som om hun ved, hvor symptomer og følelser kan stamme fra. Lisbeth virker altid oprigtigt interesseret og i stand til at sætte sig i ens sted. Lisbeth virker derudover stabil, da det lader til at hun har gennemarbejdet sine egne terapeutiske problemstillinger og livsantagelser. Lisbeth virker med andre ord klog, effektiv, yderst empatisk og fleksibel.

På det personlige plan har jeg fået livsglæde tilbage, og har opnået at få en solid base i mig selv, hvilket har gjort mig i stand til at arbejde som terapeut.”

Du vil i løbet af det 1-årige forløb år stifte bekendtskab med bla.

Krop-psykoterapi:

At få kontakt med kroppen og det, vi ved fra og i kroppen

Via kroparbejde at kontakte og integrere ressourcer

Kropsbevidsthed – det indre og det ydre perspektiv

Grounding – lodret og vandret – og centrering

Vejrtrækning

Sammenhæng mellem følelser og krop

Berøring (Malcolm Browns ’healing touch’), hvor vi vækker flow og smelter panser mhp. at integrere gemte og glemte ressourcer – også og især i det non-verbale

Energi og energimobilisering

Bevægelsesmønstres sammenhæng med barnets tidlige udvikling (de 6 grundlæggende bevægelser efter Ruella Frank)

Ligesom lyden af te der bliver hældt op

“Når kroppen er hårdt pansret og ikke umiddelbart kan sanse og fornemme de følelser og fornemmelser, der kommer inde fra, kan man ikke at mærke sine egne behov. Lisbeth har hjulpet mig til at mærke kroppen indefra – og ikke gennem hårdt fysisk arbejde, som jeg jo er vant til. Jeg har fået kontakt til den bløde, poetiske del af mig selv. Jeg kan bedst beskrive det som at huske lyden af te, der bliver hældt op i en kop.”
Jens (38), jord- og betonarbejder – deltager i 1-årigt gruppeforløb og individuel terapi

Gruppeproces:

Vi sanser og reagerer ubevidst (og bevidst) på alt, hvad der sker mellem medlemmerne af en gruppe. Vi arbejder her med gruppedynamikken som brændstof for udvikling og kreativitet:

Den enkelte og gruppen og Gruppen og den enkelte

Familiehistorie og hvordan den præger os som voksne

Den synlige og den usynlige gruppe/den bevidste og den ubevidste gruppe (Yvonne Agazarian)

Normer og normdannelse som automatiske processer i alle grupper

Faser i gruppens udvikling

Låste roller og mønstre i samspillet med andre, fx automatisk hjælperrolle; automatiske selvbeskyttende roller som blokerer for autentisk samspil; roller som beskytter os mod det der er vanskeligt at håndtere – og meget mere

Hvordan håndterer vi de forskelle mellem mennesker, der kan være så vanskelige at håndtere – undgår vi? Tilpasser vi os? Eller kunne vi finde måder at integrere dem på – i os selv og i gruppen? Forskelle er både noget af det mest provokerende, vi kan komme ud for, og det, der gør det muligt for os at udvikle og forandre os.

Udvikling af opmærksomhed på selve gruppens dynamik – hvad har gruppen brug for for at kunne udvikle sig?

Håndtering af konflikter

Grundlæggende arbejder vi altså ud fra den overbevisning, at barnets tidlige udvikling har stor betydning for, hvordan personen udvikler sig som voksen. Og samtidig at det er muligt at skabe bevægelse og udvikling i disse mønstre. Teoretisk er dette funderet i tilknytningsteori (Bowlby), selvpsykologi (Stern) Systemorienteret terapi (Agazarian) samt de nyeste landvindinger inden for neuroaffektiv psykologi og terapi.

Praktiske informationer

Målgruppe

Den 1-årige uddannelse henvender sig til dig, der ønsker

  • et personligt udviklingsforløb
  • et fagligt udviklingsforløb for dig, der arbejder med mennesker
  • mulighed for efterfølgende at uddanne dig til psykoterapeut
  • eller hvis du er nysgerrig og optaget af de processer, der udfolder sig i og mellem mennesker

Det 1-årige forløb er tilrettelagt, så det udgør en selvstændig enhed, som samtidig kan udgøre første del af OPUCs 4-årige uddannelse. Året afsluttes med en (frivillig) fremlæggelse af en personlig opgave.

Struktur

Året består af 6 delkurser; første og sidste kursus starter torsdag kl. 17 og slutter søndag kl. 12. De øvrige starter fredag kl, 17 og slutter søndag kl. 13.

Første kursus holdes fra torsdag den 25. – søndag den 28. april 2019 i mine egne lokaler i Nørregade 11, Fredriksværk.

De, der ønsker det, kan overnatte i lokalerne for et mindre beløb pr. kursus. Der er desuden vandrerhjem og hotel i umiddelbar nærhed af kursuslokalet.

Pris

Prisen for det 1-årige forløb er 15.900 kr. I forbindelse med tilmelding betales et depositum på 1.000 kr.

Restbeløbet på 14.900 kr. deles i 2 rater, der betales senest 29. marts 2019 og 1. august 2019.

Du binder dig ved tilmelding til hele forløbet – også økonomisk og også selvom du ikke kan deltage fuldt ud i alle kurser.

Udover kursusprisen kommer der kost og logi: deltagerne står selv for forplejning, men te og kaffe er inkluderet. Du kan overnatte i lokalerne for et mindre beløb pr. kursus.

Du skal også indregne udgifter til individuel terapi.

Back To Top